فلزیاب فلن FLN
فلزیاب فلن FLN یک فلزیاب پرقدرت با دومدار مجزا در جهت تفکیک DISCRIMINATION در شرایط گوناگون میباشد
فلزیاب فلن FLN میتواند با سیستم بدون سیم خود تصویرگیری را با کوئل معمولی و کوئل الکترونیکی لیزری مجزا به انجام رساند
فلزیاب فلن FLN بدون انتقال جعبه کنترل مادر میتواند از فاصله دور عملیات شعاع زنی و نقطه زنی با دسته انتن و کوئل الکترونیکی لیزری یا کوئل معمولی را درتصویرگیری انجام دهد
فلزیاب فلن FLN انتن زمینی را دارا است که این اجازه را میدهد که سطح محدوده صحنه کار با الکترومغناطیس مادون قرمز تحت پوشش قرار بگیرد
فلزیاب فلن FLN تنظیمات تفکیک EDIT و  ابعاد هدف IND SIZE که ترشهولد THRESHOLD میباشد را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا از الیاژ دیگر فلزات را دارا است