فلزیاب مگنکس
فلزیاب مگنکس MAGNEX  در شرایط تشخیص انواع فلزات قدرت تشخیص برای تفکیک را ندارد زیرا از دسته دستگاه های مگنتی یا دستگاه مگنتومتر میباشد اینکه میگویند که دستگاه مکنتومتر یا مگنتی فقط طلا قدیمی یا جنس قدیمی را تشخیص می دهد با انکه در اصل عمل این چنین نمی باشد دستکاه مغناطیسی یا مغناطیس سنج یا دستگاه مگنتومتر یا دستگاه مگنتی یا تسلا از هر نوع و مدل و ساخت هر کجا دنیا که باشد نهایت قدرت تشخیص خواص مغناطیسی را داشته و این خواص مغناطیسی نشات گرفته از میدان مغناطیس میباشد و طلا فاقد جریان میدان مغناطیس در بازتاب برای تغییر در وضعیت دیگر نیرو ها میباشد در نتیجه توسط این دسته دستگاه ها مگنتی یا مگنتومتر یا تسلا تشخیص طلا قابل تشخیص نمی باشد