فلزیاب رد رادار RED RADAR
فلزیاب رد رادار RED RADAR یک فلزیاب انتنی راداری با قدرت تفکیک انواع فلزات میباشد
فلزیاب رد رادار RED RADAR میتوان از فاصله دور شعاع زنی AC نموده و در محدوده هدف نقطه زنی DC نماید
فلزیاب رد رادار RED RADAR قدرت تشخیص با لیزر یا مادون قرمز را دارد
فلزیاب رد رادار RED RADAR قابلیت نصب وضعیت انواع تک دسته انتن و جفت دسته ان را داشته تا بتواند مستقل عملیات جستجو را انجام دهد
فلزیاب رد رادار RED RADAR دارای تنظیمات تفکیک EDIT و باعدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD میباشد
فلزیاب رد رادار RED RADAR طبق اصول رادار طراحی شده و عمل مینماید
فلزیاب رد رادار RED RADAR در مناطق کوناگون مانند کوهستان یا زمین های الوده و بد میتواند براحتی عمل نماید
فلزیاب رد رادارRE RADAR  از دسته فلزیاب فرکانس القایی با تنظیمات تفکیک DISCRIMINATION میباشد
فلزیاب رد رادارRE RADAR  طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE عمل نموده
فلزیاب رد رادارRE RADAR  انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم را با عدد VDI مجزا تفکیک مینماید