فلزیاب گلکسی ام اف GALAXY MF
فلزیاب گلکسی ام اف GALAXY MF  از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با قدرت تفکیک با برای طلا و انواع فلزات میباشد
فلزیاب گلکسی ام اف GALAXY MF با سنسور نوری حرارتی عمل مینماید
فلزیاب گلکسی ام اف GALAXY MF میتواند در حفره و چاه و مناطق دست خورده عمل نماید
فلزیاب گلکسی ام اف GALAXY MF با برنامه تفکیک رنگ COL PRO عمل مینماید
فلزیاب گلکسی ام اف GALAXY MF میتواند در شرایط متفاوت زمین عمل نماید و ذرات را براحتی با تغییر اعداد ابعاد هدف IND SIZE تشخیص داده و از طلا یا هدف اصلی بدست اورد