فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR  در رسته فلزیاب لیزری با مادون قرمز میباشد
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR تنها فلزیاب در دنیا میباشد که میتواند با ترکیب حرارت در سنسورحرارتی عملیات ردیابی یا شعاع زنی و نقطه زنی در وضعیت انتنی و تصویری را به انجام رساند
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR در هر نوع منطقه از نظرمواد معدنی و منابع صحنه کارمیتواندهدف اصلی را مشخص نماید
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR دارای قدرت حذف و تشخیص مواد معدنی و منابع از دسته نمک و رسوبات میباشد
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR دارای تنظیمات عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE برای مشخص نمودن موقعیت زمین دارای اهن و نمک و سیلیس میباشد تا بتوان خطا در تشخیص این منابع ترکیب شبیه طلا را از دید فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR خارج نماید
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR میتواند وضعیت مغناطیسی لایه های زمین را از وضعیت انرژی طلا جدا نموده و تفکیک نماید
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR طبق اصول رادار لیزری حرارتی طراحی شده است تا قدرت نقطه زنی DC را دارا باشد
فلزیاب گلادیاتورGLADIATOR دارای سنسورنوری حرارتی میباشد که فقط قابل نصب بر روی سیستمهای راداری برای تشخیص فلزات و طلا در موقعیت سیلیکات و کوارتزمیباشد و سنسور نوری حرارتی از انحصاری ترین سنسورهای رادار در دنیا میباشد