استایر( اشتایر) STYER
سیستم استایرSTYER از دسته سیستمهای دارای قدرت تفکیک انواع فلزات مانند طلا و نقره و مس و روی و اهن و نیکل و الومینیوم و برنزو حفره میباشد
سیستم استایرSTYER قدرت تفکیک با عدد VDI را طبق جدول تفکیک و تشخیص داشته
سیستم استایرSTYER با مادون قرمز یا لیزرعمل نموده و لیزر یا مادون قرمز توان تشخیص فلزات غیرمغناطیس مانند طلا را در عمق زیاد افزایش می دهد
سیستم استایرSTYER بصورت مجزا عمل نموده و با کوئل الکترونیکی لیزی نیز عمل مینماید
سیستم استایرSTYER از دست فلزیاب فرکانس القایی با قدرت تفکیک DISCRIMINATION عدد VDI در تنظیمات EDIT میباشد
سیستم استایرSTYER توان تفکیک طلا GOLD را در عمق زیاد از طریق عدد VDI متعلق به طلا GOLD را داشته