فلزیاب والترWALTER  از دسته فلزیاب با سنسور التراسونیک در تشخیص مدار رادارمیباشد
فلزیاب والترWALTER از نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با طراحی مدار با تفکیک رادار تصویری میباشد
فلزیاب والترWALTER از انجا که قدرت بالایی در تشخیص نوع فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات را دارد
فلزیاب والترWALTER به دلیل توان بالای تفکیک فرکانس فلزات قدرت تشخیص و تفکیک اهداف در عمق زیاد را دارد
فلزیاب والترWALTER دارای قدرت عملیات با مادون قرمز را برای نقطه زنی DC در تفکیک داراست
فلزیاب والترWALTER طراحی و ساخت ایران شرکت تریشورز میباشد
فلزیاب والترWALTER از مدار انحصاری تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE در نوع فرکانسی میباشد