فلزیاب HX5
فلزیاب HX5   از نوع فلزیاب فرکانسی جذبی میباشد
فلزیاب HX5  ازقدرت بالای درتشخیص اهداف بخصوص طلا در عمق زیاد را دارا است
فلزیاب HX5  دارای سنسور نوری حرارتی میباشد
فلزیاب HX5  از مادون قرمز یا لیزر برای تشخیص انواع فلزات بخصوص طلا بهره میبرد
فلزیاب HX5 تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD را دارا میباشد
فلزیاب HX5 با دارا بودن تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE این توانایی را دارد که بتواند الیاژ انواع فلزات را تشخیص دهد
فلزیاب HX5 از انجا که از نوع فلزیاب فرکانس جذبی میباشد میتواند فرکانس بازتاب شده انواع فلزات و طلا را تشخیص داده
فلزیاب HX5 با عدد VDI قدرت تفکیک انواع فلزات را دارا است
فلزیاب HX5 قابلیت نصب انتن را برای شعاع زنی و نقطه زنی دارا است
فلزیاب HX5 از نوع فلزیاب تصویری بنابر اصول رادار تصویری با اصول فرکانس میباشد
فلزیاب HX5 قابلیت نصب کویل الکترونیکی لیزری التراسونیک را دارا است
فلزیاب HX5 با برنامه لکه رنگ سه رنگ و تفکیک رنگ COL PRO با عدد VDI با رنگ خاص میباشد
فلزیاب HX5 توانایی کاوش در حفره و تونل را دارا است