فلزیاب بلندرBELENDER  از دسته فلزیاب فرکانسی با تفکیک عدد VDI میباشد
فلزیاب بلندرBELENDER  دارای تنظیمات متفاوت برای تفکیک انواع فلزات و زمین GEB میباشد
فلزیاب بلندرBELENDER  دارای تفکیک طبق جدول تفکیک و تشخیص VDI SCALE میباشد
فلزیاب بلندرBELENDER  یک فلزیاب تصویری از دسته فلزیاب تصویری با تفکیک عدد VDI در برنامه تفکیک رنگ COL PRO میباشد
فلزیاب بلندرBELENDER  دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص VDI EDIT میباشد
فلزیاب بلندرBELENDER  دارای طراحی مدار طبق اصول رادار با تفکیک عدد VDI در دسته فلزیاب فرکانس القایی میباشد
فلزیاب بلندرBELENDER  قدرت تشخیص ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X را دارد تا خطا درتشخیص انرژی ذرات مزاحم از بین برود
فلزیاب بلندرBELENDER  تنظیمات تراک اسپید TRAC SPEED را برای حذف خطا پارازیت و نویزغیرمفید از منابع مزاحم را دارا است
فلزیاب بلندرBELENDER  دارا قدرت تفکیک با مادون قرمز یا لیزر در دسته رادار در جهت تشخیص تشعشعات از فلزات مانند طلا میباشد

فلزیاب بلندرBELENDER  در جهت حذف مغناطیس لایه های زمین از تنظیمات اس ای تی اسپید SAT SPEED بهره میبرد