فلزیاب کویین COIN 22
فلزیاب کویین COIN 22  دارای ابعاد کم ولی قدرت بالا در تشخیص و تفکیک انواع فلزات میباشد
فلزیاب کویین COIN 22 دارای مدار پرقدرت با مصرف باطری بسیار پایین میباشد
فلزیاب کویین COIN 22 میتواند شعاع زنی و نقطه زنی طبق راداررا به انجام رساند  
فلزیاب کویین COIN 22 دارای تنظیمات تفکیک با عدد VDI و ابعاد هدف IND SIZE یا ترشهولد THRESHOLD میباشد
فلزیاب کویین COIN 22 تنظیمات اتو تراک AUTO TRACK را برای تنظیمات رفع اختلال زمین میباشد
فلزیاب کویین COIN 22 تنظیمات GEB/ EDIT برای ایجاد ثبات دروضعیت زمین میباشد
فلزیاب کویین COIN 22 یصورت مستقیم میتواند با وجود مادون قرمز و مدار راداری خود تصویرگیری نماید