فلزیاب زمین سخت هات راک

زمین سخت یا هات راک HOT ROCK از دید فلزیاب یا رادار زمینی دستی حتماً سخره یا سنگ یا زمین سفت نمی باشد بلکه هات راک میتواند تغییرات زمین یا وجود منابع و مواد معدنی ایجاد کننده انرژی با مغناطیس بالا به همراه حرارت باشد که برای فلزیاب ایجاد خطا در تشخیص نماید

 در فلزیاب فرکانسی یا فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی از نوع فلزیاب تصویری یا انتنی یا صدا زمینه یا سنسورفرکانسی  با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT با عدد وی دی ای VDI و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میتوان این خطا ها را تشخیص داده یا از دید فلزیاب حذف نمود

 

WWW.SFZ11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب لیزری

نقطه زن