فلزیاب فرکانسی عمق زیاد

فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی دارای شرایط ایجاد و انتشار یا جذب فرکانس را داشته و فرکانس در اصل از وضعیت تشعشع و انرژی حاصل از جریان الکترونی در طلا یا فلزات است که توسط فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی قابل تشخیص میباشد از آنجا که تشخیص فلزیاب فرکانسی از شرایط تشخیص انرژی متعلق به فرکانس میباشد در زمان انتشار یا جذب از وضعیت تشعشع و انرژی بهره برده و این منابع سیگنال علائم در زمان انتشار میتواند با سرعت زیاد جذب زمین شده و عامل ان جاذبه زمین است زیرا در فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی از فرکانس بسیار پائین بهره برده میشود و همین عامل موجب جذب فرکانس به عمق زیاد زمین در جهت تفکیک میگردد

فلزیاب طلا مادون قرمز

فلزیاب فرکانسی که با سنسور مادون قرمز عمل نموده و در اصل به ان فلزیاب لیزری یا رادار زمینی دستی لیزری میگویند بنابر جریان مادون قرمز طلا یا فلزات دیگر میتواند عمل تشخیص و تفکیک را به انجام رساند

هر نوع فلز یا طلا بطور طبیعی دارای جریان انرژی خاص خود میباشد که این نیرو در جریان چرخش الکترونی شکل گرفته و این جریان حرکت الکترونی میتواند ایجاد انرژی متعلق به طلا یا هدف را شکل داده  و سطح الکتریکی پدید اید و این ارتباط باعث شکل گرفتن حرارت یا دما مربوط به طلا یا فلز یا منابع گردد که این حرارت یا دما وضعیت موج  را شکل داده که فرایند ان میتواند مادون قرمز مربوط به ان فلز یا طلا را شکل دهد و این مادون قرمز در اصل از وضعیت دما یا حرارت میباشد و فلزیاب فرکانسی لیزری یا رادار زمینی لیزری که با مادون قرمز عمل مینماید توان بازتاب جریان سیگنال علائم تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز را در هم جهت شدن دارا میگردد

فلزیاب بالانس زمینی حرکت لوپ

فلزیاب که تنظیمات بالانس زمینی بر روی ان به انجام رسیده و با حرکت کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی جستجو را آغاز نموده میتواند در زمان حرکت با شرایط تغییرات میدان مغناطیس در سرجستجوگر روبرو شده و واکنش بی دلیل از خود نشان دهد ولی در موقعی که سرجستجوگر ثابت است تفاوتی از تغییرات زمین در جریان مغناطیسی سرجستجوگر ایجاد نگردد و در این شرایط فلزیاب میتواند فلزات را براحتی در عمق هم تشخیص دهد زیرا جریان میدان مغناطیس سر جستجوگر به شرایط مغناطیس ایستا میباشد و تغییر فاز از وضعیت حرکت کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی یا هر نوع سر جستجوگر ایجاد نمیگردد تا بالانس زمینی به هم خورده تا واکنش یا پاسخ بی دلیل ایجاد گردد و در شرایطی که سر جستجوگر ثابت است میتوان حساسیت فلزیاب را به بالاترین حد رسانده چون پتانسیل ثابت سر جستجوگر با اختلاف وضعیت زمین روبرو نمی شود و نمی توان ایراد فلزیاب های که با بالانس زمینی عمل مینماید را در روش حرکتی متوجه شد

فلزیاب علم کاربرد

کاربرد علم و علوم در طراحی فلزیاب میتواند شرایط کار و کیفیت فلزیاب را تعیین نماید و فلزیاب برای اینکه برترین کاربرد را در زمینه تفکیک طلا یا انواع فلزات در زمین کوهستانی یا زمین الوده داشته باشد نیاز به اطلاعات علمی بالائی  در طراحی مدار فلزیاب دارد تا کاربرد مطلوبی مجزا از دیگر فلزیاب ها را داشته تا با وضعیت خاص طراحی شده ان فلزیاب بتواند موقعیت طلا یا فلز مورد نظر را از ذرات مزاحم یا ان دسته فلزات که مورد نظر نمی باشد را جدا نموده یا تفکیک نماید