فلزیاب جداسازی عوامل خطا

 جداسازی عوامل ایجاد کننده خطا در تشخیص فلزات یا طلا امری حیاتی برای جستجو دقیق با فلزیاب میباشد و این موقعیت را میتوان در فلزیاب فرکانسی با تعیین تنظیمات تفکیک در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD مشخص نمود دقت نمائید که تفکیک طلا در عمق زیاد نشانه توانائی بالای ان فلزیاب در تفکیک میباشد ولی وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD موجب میگردد که بتوان اختلاف خطا در تشخیص را مشخص نموده و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فقط متعلق به فلزیاب فرکانسی طبق رادار تفکیک دار میباشد

 

فلزیاب طلا تفکیک ذرات

فلزیاب که طلا را تفکیک نماید باید توانائی تشخیص ذرات مزاحم یا الیاژ فلزات را نیز دارا باشد و از انجا که فلزیاب یا رادار زمینی دستی میتواند طلا را در عمق زیاد نیز تفکیک نماید در عملکرد خود نیز باید شرایط تشخیص اینکه ان فلز یا منبع که موجب پاسخ فلزیاب شده است به واقعیت طلا یا فلز مورد نظر است یا یک عامل ایجاد کننده خطا میباشد را دارا باشد و فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD این توانائی را دارا است

هر نوع فلزیاب فرکانسی

 هر نوع فلزیاب را نمی توان فلزیاب فرکانسی برای تشخیص فرکانس فلزات یا فلزیاب انتنی فرکانسی یا فلزیاب تصویری فرکانسی نام برده زیرا فلزیاب فرکانسی باید طبق اصول رادار طراحی و ساخته شود و ساخت فلزیاب فرکانسی یا طراحی فلزیاب فرکانسی کار هر فرد و شرکتی یا طراح فلزیاب نمی باشد و فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب جذبی باید دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد