فلزیاب شرایط فرکانس فلزات

فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی طبق اصول رادار میتواند فرکانس فلزات یا طلا را تشخیص داده و مشخص نماید و فلزات دارای شرایط چرخش الکترونی میباشد و بطور طبیعی انرژی در فلزات به نسبت نوع فلزات پدید می آید و شرایط ایجاد انرژی از حرکت الکترون و نوترون و پروتون پدید امده دارای حاصل دما میباشد که در این وضعیت تشعشع به نسبت دما ان فلز شکل میگردد و میتوان ابراز نمود دما پدید امده از انرژی شکل گرفته تشعشع را ایجاد مینماید و انرژی و تشعشع در کنار یکدیگر فرکانس در فلزات پدید می آورد