فلزیاب طلا مرور زمان

طلا که قدیمی باشد یا مرور زمان به ان در زیر زمین خورده باشد دچار اکسید و پوسیدگی نمی شود و فلزیاب برای تشخیص طلا جدید یا طلا قدیم نیاز به یک روش کار دارد و فلزیاب که طلا جدید را تفکیک نماید طلا قدیم را میتواند تشخیص دهد

طلا میتواند تابش انرژی و جریان ذرات خود را به اطراف داشته که در اثر مرور زمان بر روی دیگر منابع و مواد معدنی خود تاثیر گذاشته و در این شرایط ان دسته منابع که توان ذخیره تابش طلا را داشته در فاصله دور از طلا  میدان مغناطیس ایجاد مینماید که میدان های مغناطیس دارای نویز یا پارازیت های مختل کننده میباشد و میتواند فلزیاب پالسی PI یا مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR را دچار تغییر فاز نموده و خطا را ایجاد نماید و به این نویز ها یا پارازیت های  و میدان های مغناطیسی مختل کننده جریان نویز فریبکار یا میدان مغناطیس فریبکار را نیز میگویند زیرا این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها را فریب می دهد