فلزیاب دیواره مرکز طلا

فلزیاب برای تشخیص و تفکیک طلا یا فلز مورد نظر در مرحله اول دیواره و محدوده طلا یا فلز را مشخص نموده و سپس با روش صحیح مختصات یابی در تشخیص محدوده هدف یا طلا میتوان مرکز طلا یا نقطه مرکزی طلا را مشخص نمود

مشخص نموده دیواره طلا یا مرکز طلا یا هدف به شرایط اندازه و عمر و عمق طلا یا هدف نیز وابسته است و هرچه هدف یا طلا دارای عمق و عمر بیشتر یا با اندازه بزرگتر باشد دیواره محدوده هدف یا طلا نسبت به مرکز طلا یا هدف بزرگتر یا با فاصله بیشتر است و طلا با عمر زیاد که در یک محدوده در زمان طولانی در زیر زمین باقی مانده است به نسبت دیگر فلزات دیواره با فاصله بیشتری را نسبت به مرکز طلا شکل می دهد در این شرایط وجود تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی است که میتواند تفاوت فاصله مرکز طلا با دیواره طلا یا هدف را تشخیص داده و مشخص نمود