چاپ
دسته: مشاوره فلزیاب

جداسازی تفکیک فلزیاب فرکانسی

تشخیص جداسازی در تفکیک در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی با عدد وی دی ای VDI در ادیت  EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد

 فلزیاب فرکانسی میتواند فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب جذبی فرکانسی باشد

بازدید: 417