فلزیاب فرکانسی عمق زیاد

فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی دارای شرایط ایجاد و انتشار یا جذب فرکانس را داشته و فرکانس در اصل از وضعیت تشعشع و انرژی حاصل از جریان الکترونی در طلا یا فلزات است که توسط فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی قابل تشخیص میباشد از آنجا که تشخیص فلزیاب فرکانسی از شرایط تشخیص انرژی متعلق به فرکانس میباشد در زمان انتشار یا جذب از وضعیت تشعشع و انرژی بهره برده و این منابع سیگنال علائم در زمان انتشار میتواند با سرعت زیاد جذب زمین شده و عامل ان جاذبه زمین است زیرا در فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی از فرکانس بسیار پائین بهره برده میشود و همین عامل موجب جذب فرکانس به عمق زیاد زمین در جهت تفکیک میگردد