فلزیاب طلا مادون قرمز

فلزیاب فرکانسی که با سنسور مادون قرمز عمل نموده و در اصل به ان فلزیاب لیزری یا رادار زمینی دستی لیزری میگویند بنابر جریان مادون قرمز طلا یا فلزات دیگر میتواند عمل تشخیص و تفکیک را به انجام رساند

هر نوع فلز یا طلا بطور طبیعی دارای جریان انرژی خاص خود میباشد که این نیرو در جریان چرخش الکترونی شکل گرفته و این جریان حرکت الکترونی میتواند ایجاد انرژی متعلق به طلا یا هدف را شکل داده  و سطح الکتریکی پدید اید و این ارتباط باعث شکل گرفتن حرارت یا دما مربوط به طلا یا فلز یا منابع گردد که این حرارت یا دما وضعیت موج  را شکل داده که فرایند ان میتواند مادون قرمز مربوط به ان فلز یا طلا را شکل دهد و این مادون قرمز در اصل از وضعیت دما یا حرارت میباشد و فلزیاب فرکانسی لیزری یا رادار زمینی لیزری که با مادون قرمز عمل مینماید توان بازتاب جریان سیگنال علائم تشعشعات الکترو مغناطیس مادون قرمز را در هم جهت شدن دارا میگردد