فلزیاب علم کاربرد

کاربرد علم و علوم در طراحی فلزیاب میتواند شرایط کار و کیفیت فلزیاب را تعیین نماید و فلزیاب برای اینکه برترین کاربرد را در زمینه تفکیک طلا یا انواع فلزات در زمین کوهستانی یا زمین الوده داشته باشد نیاز به اطلاعات علمی بالائی  در طراحی مدار فلزیاب دارد تا کاربرد مطلوبی مجزا از دیگر فلزیاب ها را داشته تا با وضعیت خاص طراحی شده ان فلزیاب بتواند موقعیت طلا یا فلز مورد نظر را از ذرات مزاحم یا ان دسته فلزات که مورد نظر نمی باشد را جدا نموده یا تفکیک نماید