فلزیاب جداسازی عوامل خطا

 جداسازی عوامل ایجاد کننده خطا در تشخیص فلزات یا طلا امری حیاتی برای جستجو دقیق با فلزیاب میباشد و این موقعیت را میتوان در فلزیاب فرکانسی با تعیین تنظیمات تفکیک در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD مشخص نمود دقت نمائید که تفکیک طلا در عمق زیاد نشانه توانائی بالای ان فلزیاب در تفکیک میباشد ولی وجود تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD موجب میگردد که بتوان اختلاف خطا در تشخیص را مشخص نموده و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD فقط متعلق به فلزیاب فرکانسی طبق رادار تفکیک دار میباشد