فلزیاب طلا تفکیک ذرات

فلزیاب که طلا را تفکیک نماید باید توانائی تشخیص ذرات مزاحم یا الیاژ فلزات را نیز دارا باشد و از انجا که فلزیاب یا رادار زمینی دستی میتواند طلا را در عمق زیاد نیز تفکیک نماید در عملکرد خود نیز باید شرایط تشخیص اینکه ان فلز یا منبع که موجب پاسخ فلزیاب شده است به واقعیت طلا یا فلز مورد نظر است یا یک عامل ایجاد کننده خطا میباشد را دارا باشد و فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD این توانائی را دارا است